สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม

คำถาม – คำตอบ
เกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนน ความประพฤติในการขับรถ

คำถาม : ในกรณีนิติบุคคลจะตัดแต้มใคร ต้องใช้หลักฐานอะไรในการยืนยันว่าใครเป็นผู้ขับรถ
คำตอบ : ไม่มีการตัดคะแนนความประพฤติของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองที่ได้รับใบสั่งที่เป็นนิติบุคคล แต่ในกรณีเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ ที่ได้รับใบสั่งนิติบุคคล ให้ผู้แทนของนิติบุคคล มีหน้าที่แจ้งชื่อ ที่อยู่ พร้อมหลักฐานอื่นใดต่อพนักงานสอบสวนที่แสดงว่าผู้ใดเป็นผู้ขับขี่ในขณะที่พบการกระทพความผิดตามที่ระบุไว้ในใบสั่งภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับใบสั่ง หากผู้แทนนินิบุคคลไม่แจ้งภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้นิติบุคคลคนนั้น ต้องระวางโทษปรับในอัตรา ๕ เท่า ของโทษปรับสูงสุดที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น (มาตรา ๑๖๐๐ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไข (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒)

คำถาม : ถ้าผู้ครอบครองรถ กับผู้กระทำความผิด เป็นคนละคนต้องตัดแต้มที่ใคร
คำตอบ : กรณีรู้ตัวผู้ขับบี่ ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาติขับขี่ที่กระทำความผิด ให้ตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ขับขี่นั้น
กรณีไม่พบหรือไม่ทราบตัวผู้ขับขี่และเป็นใบสั่งที่ติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ในรถหรือส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ ให้ตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถของบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ ตามชื่อที่ปรากฎในหลักฐานทางทะเบียนเป็นผู้ครอบครองรถตามกฎหมาว่าด้วยรถยนต์หรือเป็นผู้ประกอบการขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
หากผู้ชำระค่าปรับมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับใบสั่ง แต่ได้ยอมรับว่าตนเป็นผู้ขับขี่ซึ่งได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหา และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้กระทำความผิด ให้บันทุกประวัติและตัดคะแนนของผู้มาชำระค่าปรับนั้นในวันที่ชำระค่าปรับ
(ข้อ ๔, ๙ และข้อ ๑๓ ตาม ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงี่อนไขเกี่ยวกับการบันทึกคะแนน ความประพฤติในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. ๒๕๖๕)
กรณีออกใบสั่งไม่พบตัวผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกหรือตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง และได้ติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถในที่สามารถเห็นได้ง่าย หรือส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ให้เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถและได้รับตามกฎหมายแล้ว ให้สันนิษฐานว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถเป็นผู้กระทำความผิดตามที่ระบุในใบสั่ง เว้นแต่เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถจะได้แจ้งต่อพนักงานสอบสวนภายใน ๓๐ นับแต่วันที่ได้รับใบสั่งว่าผู้อื่นเป็นผู้ขับขี่และผู้นั้นยอมรับว่าตนเป็นผู้ขับขี่
(มาตรา ๑๔๐, ๑๔๐/๑ แห่งพระราชบัญญิติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒)

คำถาม : กรณีประชาชนมีใบขับขี่หลายใบ (เช่น ใบขับขี่รถยนต์ ใบขับขี่รถบรรทุก ใบขี่รถจักรยายนยนต์)จะตัดแต้มยังไง จะซ้ำซ้อนกันไหม?
คำตอบ : ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่แต่ละรายมีคะแนนความประพฤติในการขับรถเพื่อใช้ในการบันทึกคะแนน จำนวนคะแนนรวมคนละไม่เกิน ๑๒ คะแนน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้รับใบอนุญาตขับขี่กี่ชนิดก็ตาม โดยเริ่มแรกให้แต่
ละคนมีคะแนนตั้งต้น ๑๒ คะแนน
(ข้อ ๗ ตาม ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบันทึกคะแนนความประพฤติ ในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ.๒๕๖๕)

คำถาม : กรณีมีใบขับขี่หลายใบ แล้วมี ๑ ใบ ถูกพักใบอนุณาตขับขี่ ใบขับขี่ที่เหลือยังสามารถใช้ได้ไหม?
คำตอบ : ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ซึ่งถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตขับขี่ทุกชนิด คราวละ ๙๐วัน (ข้อ ๑๒ ตาม ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ.๒๕๖๕)

คำถาม : ฐานความผิดในแต่ละความผิด จะถูกหักกี่คะแนน สามารถดูได้จากที่ไหน?
คำตอบ : ช่องทางตรวจสอบคะแนนใบขับขี่
๑. Police Ticket Management ตรวจสอบคะแนนความประพฤติในการขับขี่ ระบบจะแสดง
คะแนนปัจจุบัน ข้อมูลคะแนน การคืนคะแนน สถานะใบขับขี่ ข้อมูลใบสั่ง ข้อหา และประวัติการ
กระทำผิด (เว็บไซต์ https:/ptm.police.go.th/eTicket)
๒. แอปพลิเคชัน ขับดี KHUBDEE ประกอบด้วย ๗ ฟีเจอร์หลัก อาทิ ตรวจสอบสถานะใบขับขี่
ตรวจสอบคะแนนใบขับขี่ ตรวจสอบใบสั่งย้อนหลัง โต้แย้งข้อกล่าวหา อัปเดตข่าวสารจราจร ฯลฯ
(ดาวน์โหลดได้ที่ APP STORE หรือ Google PLAY)

คำถาม : ในกรณีนิติบุคคลจะมีระบบออนไลน์ให้เช็คการกระทำความผิดหรือไม่
คำตอบ :ไม่มีการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของนิติบุคคล โดยจะมีการบันทึกและตัดคะแนน ของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและให้หมายความรวมถึงเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถที่กฎหมายสันนิษฐานว่าเป็นผู้กระทำความผิดตามที่ระบุในใบสั่ง (มาตรา ๑๔๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไข(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๖๒ และ ข้อ ๔ และ ๖ ของระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ.๒๕๖๕)

คำถาม :รอไปชำระค่าปรับทีเดียวตอนไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปีได้หรือไม่ และจะได้คะแนนคืนหรือไม่เมื่อชำระค่าปรับทั้งหมดแล้ว หรือต้องไปอบรมอย่างเดียวถึงได้คะแนนคืน
คำตอบ : กรณีผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งภายในกำหนดเวลาของกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และประสงค์จะชำระค่าปรับในวันที่มาติดต่อขอชำระภาษีประจำปีนั้น นายทะเบียนมีอำนาจรับชำระค่าปรับตามจำนวนที่ค้างชำระแทนได้ โดยให้นายทะเบียนรับชำระภาษีประจำปีและออก
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีให้เจ้าของรถหรือตัวแทนเจ้าของรถ โดยตัดคะแนนในวันที่ได้ชำระ
ค่าปรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่ซึ่งถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ จะได้รับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถตามจำนวนที่ถูกตัดในแต่ละครั้งในวันถัดจากวันครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ถูกตัดคะแนนครั้งนั้น แต่สามารถได้รับคืนคะแนนโดยวิธีการอื่นได้ เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตชับขี่ได้ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยจราจร โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้

กรณีที่ ๑ กรณีถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เพราะถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน เมื่อพ้นกำหนดการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่แล้ว จะได้รับคืนคะแนนจำนวน ๘ คะแนน สำหรับคะแนนที่ยังไม่ได้รับคืน อีก ๔ คะแนนนั้น จะได้รับคืนก็ต่อเมื่อไม่ได้ถูกตัดคำแนนความพฤติในการขับรถอีกเลยในรอบระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ครบกำหนดการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ แต่หากเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยและผ่านการอบรมตามหลักสูตรด้วย จึงจะได้รับคืนคะแนนในวันถัดจากวันครบกำหนดใบอนุญาตขับขี่ในคราวนั้น จำนวน ๑๒ คะแนน
กรณีที่ ๒ กรณีถูกตัดคะแนนจนเหลือน้งยกว่า ๖ คะแนน หากเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยจราจรและผ่านการอบรมตามหลักสูตร จะได้รับคะแนนคืนในวันที่ผ่านการอบรม โดยมีสิทธิได้รับคืนคะแนนเพียงปีละ ๒ ครั้ง ตามรอบปีปฏิทิน ดังนี้
๑.กรณีเป็นการอบรมครั้งที่ ๑ ในรอบปีปฏิทิน จะได้รับคืนคะแนนตามจำนวนคะแนนที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร แต่เมื่อรวมคะแนนที่ได้รับคืนมาแล้วจะมีคะแนนรวมไม่เกิน ๑๒ คะแนน
๒.กรณีเป็นการอบรมครั้งที่ ๒ ในรอบปีปฏิทิน จะได้รับคืนคะแนนตามจำนวนคะแนนที่ผ่าน การอบรมตามหลักสูตร แต่เมื่อรวมคะแนนที่ได้รับคืนมาแล้วจะมีคะแนนรวมไม่เกิน ๖ คะแนน (มาตรา ๑๔๑/๑ (๒(ค) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๑๔/๒๕๖๐ ข้อ ๓ , มาตรา ๑๔๒/๔ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๖๒ และ ข้อ ๑๕, ๑๖ และ ข้อ ๑๗ ของระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ.๒๕๖๕)